current issue: volume 42.1 winter-spring 2011

 

cover art

 

2011 Spiess awards

 

 

 

 

 

awards

 

haiku & senryu

 

haibun

 

 

© 2011 Modern Haiku • PO Box 1570 • Santa Rosa Beach, FL 32459